Integritetspolicy

Inledning

Denna Integritetspolicy beskriver praxis för Xllnc Nordic AB (”Xllnc”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) avseende hur vi samlar in, använder, skyddar och delar personuppgifter om våra kunder och andra som använder våra tjänster, service, system (”Tjänster”) eller på annat sätt integrerar med oss. Genom att använda våra Tjänster eller genom att tillhandahålla din information när du besöker vår webbplats godkänner du denna Integritetspolicy och samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren som anges häri.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Xllnc är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer inom ramen för Tjänsterna och för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats och/eller andra framtida digitala kontaktytor. Var uppmärksam på att du, genom att använda Tjänsterna, samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig. Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av våra digitala kanaler.

Typer av personuppgifter som behandlas

Med personuppgift menas samtlig information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser personnamn, telefonnummer, adress, e-postadress, användarnamn, befattning och köphistorik. Även cookies kan komma att samlas in. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. Vänligen notera att uppgifter kring köphistorik i förhållande till kontaktperson hos företagskunder är kopplade till företagskunden och inte till dig som kontaktperson.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar exempelvis ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk åskådning, medlemskap i fackförening, genetisk eller biometrisk information i syfte att identifiera en enskild person, uppgifter om hälsa, sjukdom och sexuell läggning. Vi samlar normalt inte in känsliga personuppgifter såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar Xllnc detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Vi rekommenderar dock att inte du inte lämnar känsliga personuppgifter till oss om det inte är nödvändigt.

Som ovan angivet samlar vi in information om dig när du använder våra Tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Uppgifterna samlas vanligtvis in genom nedanstående förfarande:

Uppgifter som du själv lämnar till oss. När du registrerar dig som användare/kund, loggar in på vår webbsida, kontaktar vår kundservice i ett supportärende eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, telefonnummer och e-postadress, och innehåll i meddelanden. Personuppgifterna lämnas normalt sätt av dig aktivt genom att du lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka e-post eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att vi, som tillhandahållare av Tjänsterna, ska ha möjlighet att (1) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (2) tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna, (3) besvara kundserviceärenden (4) förbättra din användarupplevelse, (5) skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt, (6) vidareutveckla Tjänsten samt (7) förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsterna. Behandlingen av personuppgifter sker med en intresseavvägning som laglig grund, där Xllnc berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med kundföretaget samt att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Xllnc kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de insamlades och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla Tjänster, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Xllnc kan komma att överföra dina personuppgifter till andra aktörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för vår räkning i samband med att de utför en tjänst för Xllnc, t.ex. att leverera en beställd vara till dig eller att skicka marknadsföring eller nyhetsbrev. Vi kräver av dessa leverantörer att de skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, exempelvis Skatteverket, om vi enligt lag är skyldiga att göra det. För det fall att hela eller delar av vår verksamhet avyttras kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Samtycke

När du godkänner denna Integritetspolicy godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter och känsliga personuppgifter i enlighet med det som beskrivs i denna Integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder cookies och annan liknande teknik. Om du inte accepterar vad som skrivs i denna Integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller Tjänster. Du kan återkalla ditt lämnade samtycke närsomhelst.

Överföringar till tredje land

Xllnc kommer inte att överföra personuppgifter till s.k. tredje land (d.v.s. ett land utanför EU/EES) såvida det inte krävs för att tillhandahålla Tjänsten. I det fall uppgifter överförs till leverantörer i tredje land kommer vi att kräva av dessa leverantörer att de (1) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy, (2) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster och (3) uppnår en adekvat skyddsnivå enligt beslut från EU-kommissionen eller undertecknade standardavtalsklausuler.

Säkerhet

Xllnc vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Dock innebär det alltid en risk att lämna ifrån sig personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda datasystem från intrång.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst ta kontakt med Xllnc i syfte att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Rätten till tillgång/registerutdrag samt rättelse: Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade.

Rätten att bli glömd: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för (rätten att bli bortglömd). Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att Xllnc längre kan tillhandahålla vissa tjänster till dig.

Rätten till information: Du har rätt att få information om hur behandling sker av dina personuppgifter. Det sker i och genom denna Integritetspolicy.

Rätten till begränsning av behandling dina personuppgifter: Du har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av dina personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter: Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Xllnc behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a. om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte vi kan påvisa (1) tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller (2) om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för marknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Xllnc utan onödigt dröjsmål upphöra med all marknadsföring till dig.

Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Klagomål: Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Externa länkar

I våra digitala kanaler kan det finnas externa länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra bolag utanför koncernen. Denna Integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser och du bör därför ta del av de webbplatsernas Integritetspolicyer innan du lämnar ut personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer senaste versionen vara tillgänglig på vår websida, www.xllnc.com

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss avseende vår Integritetspolicy, vänligen kontakta gdpr@xllnc.com.