Miljöfokus är en integrerad del av Xllnc Finance helhetsfinansiering

Xllnc förbättrar ständigt miljöledningssystemet för att uppfylla alla miljörelaterade bindande krav, inklusive gällande miljölagar och förordningar. Vi verkar på ett förebyggande sätt för att minska mängden föroreningar och för att uppnå bättre miljöprestanda. Därtill iakttas sparsamhet vid användning av energi och resurser.

Xllnc finansieringstjänster utformas på ett sådant sätt att våra kunder uppmuntras till en varsam hantering av sin finansierade hårdvara, så att denna senare kan returneras och återanvändas. Xllnc tar således ansvar för hela hårdvarans livscykel. Genom Xllnc asset managementsystem kan hårdvaran kopplas samman med enskilda medarbetare och kostnadsställen. Denna tjänst bidrar med att man kan:

  • Identifiera hårdvara som inte återanvänds eller kommit på villovägar
  • Se var i livscykeln hårdvaran befinner sig
  • Fakturera utifrån kostnadsställen
  • Mäta CO2-besparingar av återvunnen utrustning

Miljöpolicy

I Xllnc finansiella helhetslösningarna är miljöarbetet en naturlig del av våra arbetsprocesser. Hela verksamheten präglas av omtanke om vår gemensamma miljö. Det innebär att Xllnc bland annat verkar för att:

  • Ständigt minimera vår egen miljöpåverkan
  • Arbeta proaktivt med att förebygga föroreningar
  • Alla produkter ska i så stor utsträckning som möjligt vara återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara
  • Återanvända så mycket IT-utrustning som möjligt

Koldioxidbesparningar

Under 2017 kunde 7 682 218 kg CO2 besparas tack vare återvunnen IT-utrustning. Omkring 96 % av alla datorer som returneras kan senare återanvändas. Xllnc helhetsfinansiering har således en positiv inverkan på miljön.

 

Co2-2017--.jpg

 Stapeldiagrammet visar Xllnc CO2-besparingar av återvunnen utrustning mätt i kg månad för månad under 2017.